ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс | office@scs-fr.bg | 02/915 06 81 BG | EN

5, Lachezar Stanchev Str., Sopharma Business Towers | office@scs-fr.bg | 02/915 06 81 BG | EN

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ „ЕС СИ ЕС ФРАНЧАЙЗ” АД

(„Политика за поверителност“)

 

„ЕС СИ ЕС ФРАНЧАЙЗ” АД  зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт: https://scs-fr.bg/

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни. Съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: https://scs-fr.bg/

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е потребител на https://scs-fr.bg/.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

„ЕС СИ ЕС ФРАНЧАЙЗ” АД („ЕС СИ ЕС ФРАНЧАЙЗ” АД, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175322596, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

Потребителите на сайта също така имат възможност да откажат съхраняването на тяхната лична информация, след като същата е вече използвана. За целта можете да се свържете с нас по най-удобния за Вас начин – по имейл: dpo@scs-fr.bg или на адрес: гр. София, ул. „Л. Станчев“ № 5, АТК Софарма Бизнес тауърс, сграда А, ет.8 и да заявите това свое желание.

 1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме.

  • В зависимост от конкретните цели и основания „ЕС СИ ЕС ФРАНЧАЙЗ” АД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

А) Данни, изготвени и генерирани от  https://scs-fr.bg/ в процеса на предоставяне на услугите:

 • посетители на https://scs-fr.bg/;
 • IP адрес при посещение на уебсайта ни;
  • Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) https://scs-fr.bg/ обработва данните Ви за следните цели:

 • Обслужване и отговор на потребителски оплаквания/запитвания/жалби.
 • Изпълнение на свои законови задължения;
 • Предоставяне на информация за потребителя и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

Б)  https://scs-fr.bg/ обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

 • За директен маркетинг на услуги на трети лица;

В)  https://scs-fr.bg/ обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни (законни) интереси:

 • Подробен анализ на данните за потреблението, предпочитанията и поведението на клиентите (автоматична обработка в криптиран вид) –  https://scs-fr.bg/ извършва посочения анализ, използвайки данните анонимно и във вид, който не позволява лесна идентификация на субекта на данни или същата е невъзможна. Посоченият анализ може да се използва и за подобряване на обслужването на потребителите, чрез разработване на подходи за контакт, преструктуриране на вътрешните функционални звена в компанията, които ги обслужват, а понякога и с цел предотвратяване на измами.
 1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

 

2.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с https://scs-fr.bg/ – обработват личните Ви данни от името на https://scs-fr.bg/ или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни:

 

 • Лица, които по възлагане на https://scs-fr.bg/ поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • Лица, осъществяващи дейности по инсталация и/или поддръжка на адреса за предоставяне на услугата;
 • Други администратори на лични данни, на които https://scs-fr.bg/предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

 

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от https://scs-fr.bg/ предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

 1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел предоставяне на електронна съобщителна услуга, Трафични данни, обработвани по силата на Закона за електронните съобщения за целите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, както и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица, се съхраняват от https://scs-fr.bg/ за срок от 6 месеца. https://scs-fr.bg/ може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по-дълъг срок, в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение.

 1. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от https://scs-fr.bg/

Като потребител и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 • да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от https://scs-fr.bg/ информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД;
 • да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД;
 • да възразите пред https://scs-fr.bg/ по всяко време срещу обработването на личните Ви данни:
 • при наличие на законово основание за това;
 • за целите на директния маркетинг.
  • да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг на трети лица;

Тази политика е последно осъвременена на 26.02.2019 година.