ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс | office@scs-fr.bg | 02/915 06 81 BG | EN

5, Lachezar Stanchev Str., Sopharma Business Towers | office@scs-fr.bg | 02/915 06 81 BG | EN

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от “Ес Си Ес Франчайз” АД условия и активности,  публикувани на уебсайт  https://scs-fr.bg/    („Общите условия“) и урежда отношенията между “Ес Си Ес Франчайз” АД и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайт  https://scs-fr.bg/  услуги и ресурси.

 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 • “Ес Си Ес Франчайз” АД (наричано още „ДРУЖЕСТВОТО и или ТЪРГОВЕЦЪТ“ ) е акционерно дружество, с ЕИК 175322596, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 5 тел. 029150681, e-mail office@scs-fr.bg, което предоставя услуги по управление на аптечни вериги: “Санита”, “Сейба”, ”SCS” и “Софийски аптеки”. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.
 • Под „Уебсайтът“ се разбира следния сайт – https://scs-fr.bg/, чрез който ТЪРГОВЕЦЪТ извършва услуги по предоставяне на актуална информация за продукти, местонахождения на обекти и рекламни материали.
 • Под „ПОТРЕБИТЕЛ“ се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата https://scs-fr.bg/ на своя компютър.
 • Под „ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА“ се разбира част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
 • Под „УСЛУГИ“ се разбира извършваната от ДРУЖЕСТВОТО дейност по предоставяне на актуална информация за местонахождения на обекти и рекламни материали.
 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 • В съдържанието на https://scs-fr.bg/ са използвани запазените знаци и марки, снимки, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на ДРУЖЕСТВОТО. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на страницата, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права. Потребителите могат да копират материали от САЙТЪТ https://scs-fr.bg/ единствено за персонална употреба.
 • Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ДРУЖЕСТВОТО, което има право да променя условията за предоставяне на услугите и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ДРУЖЕСТВОТО има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • ДРУЖЕСТВОТО не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.
 • Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ДРУЖЕСТВОТО, съобразно българското законодателство.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда свободно Интернет САЙТЪТ https://scs-fr.bg/ без регистрация.
 • Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ДРУЖЕСТВОТО, се задължава при ползване на услугите:
 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от https://scs-fr.bg/ услуги;
 • да уведомява незабавно ДРУЖЕСТВОТО за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО
 • ДРУЖЕСТВОТО няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 • ДРУЖЕСТВОТО има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://scs-fr.bg/.
 • ДРУЖЕСТВОТО има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ДРУЖЕСТВОТО да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://scs-fr.bg/.
 • ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДРУЖЕСТВОТО, във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ДРУЖЕСТВОТО.
 • ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез САЙТА.
 • ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
 • ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са придобити от друго лице посредством неправомерен начин.
 • ДРУЖЕСТВОТО има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
 1. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
 • ДРУЖЕСТВОТО се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да предостави информацията по силата на закона.
 • Хипервръзките от https://scs-fr.bg/ към сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобство на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ако използвате тези хипервръзки, https://scs-fr.bg/ не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание, както и за начина, по който те използват вашите лични данни. При посещението си в някои от тези сайтове ПОТРЕБИТЕЛЯТ прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.
 • Сигурността при въвеждане и пренос на данните се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между сървъра на Дружеството и ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 1.  ДРУГИ УСЛОВИЯ
 • Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в САЙТА и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 • Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 • За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 • Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от Общите условия между страните или отнасящи се до тях ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила от 26.02.2019г.